Locatie: Christiaan Huygensstraat 14, 2665 KX Bleiswijk. E-mail: info@anstholhuijsen.nl Telefoon: 06 – 12 66 96 72

Praktische Informatie

De praktijk is aangesloten bij de LVNT, de Vereniging voor Natuurgeneeskundige Therapeuten, NBVH, de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten, en ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 601448R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

De praktijk is opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90023 769 en de praktijk AGB-code is 90050 615

KvK nummer 27350158

 • 1. De therapeut baseert zich op de informatie die door de cliënt wordt verstrekt en is niet aansprakelijk voor eventuele, nadelige gevolgen die zijn ontstaan, doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van artsen, specialisten of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 • 2. Hypnotherapie vervangt geen medische zorg. Als cliënt blijf je te alle tijden verantwoordelijk voor je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tijdens de intake zal gevraagd worden naar de medische situatie omdat deze van invloed kan zijn op een sessie.
 • 3. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolgafspraak, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 • 4. Gelet op het vertrouwelijke karakter van de therapie, heeft de therapeut een wettelijke geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke én schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaren) overhandigd of medegedeeld.
 • 5. De therapeut conformeert zich aan de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), het klacht- en tuchtrecht (TCZ), zoals vastgesteld door de beroepsverenigingen, te weten: Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) en de beroepscode van de NBVH.
 • 6. Op grond van de WGBO is de therapeut verplicht een cliëntdossier bij te houden. Per 1 januari 2020 wordt het dossier 20 jaar, na het einde van de behandelingsovereenkomst, bewaard. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien de cliënt een chronische ziekte heeft). De cliënt heeft recht op inzage, wijzigen, wissen en het ontvangen van het dossier. Er bestaat overigens geen inzagerecht voor nabestaanden.
 • 7. De praktijk hanteert de Meldcode Huiselijk geweld en (kinder)mishandeling, zoals wettelijk verplicht is voor zorgverleners.

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
 • Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
 • Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
 • Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
 • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
 • Voor het geanonimiseerde gebruik bij het overleg met collega’s.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

  Privacy op uw zorgnota
 • Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld of “hypnotherapeutisch consult” of een prestatiecode
 • De kosten van het consult

Wat te doen bij problemen met de therapeut?

De therapeut doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Desondanks kan het voorkomen dat u het oneens bent met de manier van werken of niet tevreden bent over de handelwijze van de therapeut. Het beste kunt u dat allereerst met de therapeut bespreken.

Bent u dan nog niet tevreden? U hebt altijd het recht om de therapie bij die hypnotherapeut te stoppen of bij de NBVH op zoek gaan naar een andere hypnotherapeut.

Wat als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken hypnotherapeut.

Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de hypnotherapeut kunt of wilt bespreken, dan leest u in de klachtenregeling van de NBVH of LVNT hoe u kunt handelen.

De therapeut is aangesloten bij de S.C.A.G., de geschilleninstantie voor de Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg https://www.scag.nl/

Het tarief voor een sessie op uurbasis € 85,00.
Een sessie kan 1,5 uur duren. Je kunt de afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur van tevoren, daarna worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.